Virovitičko - podravska županijaSlike naše županije
 
 
 


Besplatna pravna pomoć
 

Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji započeo je dana 01.02.2009. godine s primjenom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 62/08, 44/11- Odluka USRH, 81/11) te se obrasci zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći mogu preuzeti  neposredno u Uredu državne uprave u Virovitici i Ispostavama u Slatini, Orahovici i Pitomači.

Popunjeni obrasci predaju se neposredno u Uredu državne uprave u Virovitici i Ispostavama ili se šalju preporučeno poštom  na adresu:

Ured državne uprave u Virovitici, Trg Lj. Patačića 1
Ispostava u Slatini, Trg sv. Josipa 10
Ispostava u Orahovici, F. Gavrančića 6.
   
Informacije vezane uz  besplatnu pravnu pomoć mogu se dobiti u Uredu državne uprave u Virovitici na telefon br. 743-100 ili e-mail adresi prepelec.sertic.sanja@uduvpz.hr te Ispostavi u Slatini na telefon br. 401-994 (utorak, srijeda i petak) i Ispostavi u Orahovici  na telefon br. 401-539 (ponedjeljak i četvrtak) ili e-mail adresi beslic.muselinovic.marija@uduvpz.hr.

Besplatna pravna pomoć
Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 62/08, 44/11 - Odluka USRH, 81/11)  uređeno je pružanje pravne pomoći u građanskim postupcima, upravnim postupcima i upravnom sporu.

Vrsta pravne pomoći su :

 • primarna pravna pomoć
 • sekundarna pravna pomoć
 • oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi
 • oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka.

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima
 • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 • pravnu pomoć u mirnom izvansudskom rješenju spora

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima
 • zastupanje u sudskim postupcima
 • pravnu pomoć u mirnom rješenju spora.

Odobravanje sekundarne pravne pomoći uključuje i oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka.

Odredbe Zakona koje se odnose na oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka kao posebne vrste pravne pomoći stupaju na snagu 01.01.2013. godine, a do tada o oslobođenju od plaćanja sudskih pristojbi i troškova sudskog postupka odlučuju nadležni sudovi. 

Postupci u kojima se može odobriti korištenje besplatne pravne pomoći

Primarna pravna pomoć može se odobriti u sljedećim postupcima:

a) koji se odnose na statusna prava građana,
b) koji se odnose na utvrđivanje prava i obveza iz mirovinskog i/ili zdravstvenog osiguranja,
c) koji se odnose na utvrđivanje prava i obveza iz sustava socijalne skrbi,
d) iznimno, u svim ostalim upravnim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva, a u skladu s temeljnim ciljem i svrhom ovoga Zakona,
e) zaštite prava radnika pred poslodavcem.

Primarnu pravnu pomoć pod točkom e)  ovlašteni su pružati samo odvjetnici i sindikati.

Sekundarna pravna pomoć može se odobriti u sljedećim postupcima:

a) u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka,
b) iz radnih odnosa,
c) iz obiteljskih odnosa,
d) ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama ovoga Zakona može odobriti pravna pomoć,
e) mirnog rješenja spora,
f) iznimno, u svim ostalim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva, a u skladu s temeljnim ciljem i svrhom ovoga Zakona.

Korisnici pravne pomoći su hrvatski državljani, stranci na privremenom boravku, stranci na stalnom boravku (pod uvjetom uzajamnosti), azilanti i tražitelji azila, stranci pod supsidijarnom zaštitom i stranci pod privremenom zaštitom te djeca stranci zatečena u RH bez pratnje roditelja ili zakonskog zastupnika.   

Uvjeti za odobravanje pravne pomoći

Primarna pravna pomoć može se ostvariti pod uvjetom:

a) da podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da pravo ostvari,
b) da pravna pomoć nije podnositelju zahtjeva osigurana po odredbama posebnih propisa,
c) da su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi angažiranje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s uvjetima određenim u članku 8. ovoga Zakona.

Sekundarna pravna pomoć može se ostvariti pod uvjetom:

a) da je riječ o složenijem postupku,
b) da podnositelj zahtjeva nema sposobnosti sam se zastupati,
c) da zahtjev koji podnositelj postavlja nije očito neosnovan, odnosno neostvariv,
d) da su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi angažiranje odvjetnika moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s uvjetima određenim u članku 8. ovoga Zakona,
e) da nije riječ o obijesnom parničenju.

Imovinski uvjeti:

a) da ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos najniže osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja na dan podnošenja zahtjeva, prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja (2.753,45 kn za 2013.godinu),
b) da podnositelj zahtjeva ili punoljetni članovi njegova kućanstva ne posjeduju imovinu, u novčanom ili nenovčanom obliku, osim nekretnina, koja prelazi iznos od dvadeset najnižih mjesečnih osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja, na dan podnošenja zahtjeva, prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja,
c) da podnositelj zahtjeva ili punoljetni članovi njegova kućanstva nemaju, osim stana ili kuće u kojoj stanuju, drugi stan ili kuću, odnosno drugu nekretninu,
d) da podnositelj ili punoljetni članovi njegova kućanstva nemaju u vlasništvu prijevozno sredstvo čija vrijednost prelazi osamnaest najnižih mjesečnih osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja na dan podnošenja zahtjeva, prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja.
Iznimno, pravna pomoć odobrit će se i podnositeljima zahtjeva koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka ako je njihovo imovno stanje takvo da bi, s obzirom na stvarne ili predvidive troškove postupka, plaćanje troškova postupka ugrozilo uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.
Pravna pomoć odobrit će se djeci, koju su roditelji i drugi obveznici uzdržavanja po odredbama zakona dužni uzdržavati, u postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima radi ostvarivanja prava djeteta na uzdržavanje neovisno o materijalnim prihodima obitelji.
Iznimno, pravna pomoć odobrit će se bez utvrđivanja imovnog stanja ako je:
a) osobi utvrđeno pravo na uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi ili
b) pravo na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Postupak za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć

Zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći podnosi se na propisanom obrascu,  neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, uredu državne uprave u  sjedištu županije ili ispostavama ureda na području županije u kojima podnositelj zahtjeva ima prebivalište ili boravište.

Uz zahtjev se obvezno prilaže pisana izričita suglasnost podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova kućanstva o dopuštenju  uvida u sve podatke o imovini i dohotku.  Iznimno, žrtve obiteljskog nasilja izjavu podnose samo za sebe. Korisnici socijalne skrbi i korisnici opskrbnine prilažu uz zahtjev presliku pravomoćnog  rješenja ili potvrde o korištenju socijalne skrbi ili opskrbnine. Azilanti, stranci pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom te žrtve  trgovanja ljudima ili drugog kažnjivog djela  prilažu svom zahtjevu potvrdu nadležnog tijela o svom statusu.  

Za primarnu pravnu pomoć postupak se može pokrenuti i izravnim podnošenjem zahtjeva ovlaštenim udrugama, sindikatima i pravnim klinikama (u tom slučaju prilaže se i potvrda Porezne uprave o visini dohotka).

Za podnošenje zahtjeva ne plaćaju se upravne pristojbe.

Odlučivanje o zahtjevu i donošenje rješenja

Po zahtjevu nadležni ured državne uprave odlučuje u roku od 15 dana od dana urednog podnošenja zahtjeva, a zahtjevi se rješavaju redoslijedom kojim su zaprimljeni. Iznimno, kada prijeti gubitak prava zbog proteka roka, zahtjev se rješava u najkraćem roku bez obzira na redoslijed zaprimanja.

Kad utvrdi da podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete, ured donosi rješenje o odobravanju korištenje pravne pomoći.

Korisnik pravne pomoći samostalno odlučuje o izboru pružatelja pravne pomoći.

Besplatnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici, udruge koje su za to registrirane pri Ministarstvu pravosuđa, sindikati te pravni fakulteti putem pravnih klinika. Odvjetnici mogu pružati sve oblike pravne pomoći dok ostali pružatelji mogu pružati samo pojedine oblike primarne pravne pomoći.

Odabrani pružatelji pravne pomoći ne smiju odbiti pružanje pravne pomoći, a iznimno odvjetnici mogu odbiti pružanje pravne pomoći u slučajevima propisanim Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

Kada ured utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete za odobravanje besplatne pravne pomoći, donosi rješenje kojim se zahtjev odbija, protiv kojeg  se, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, može izjaviti žalba Ministarstvu pravosuđa.

Pravna pomoć iz razloga pravičnosti

Na prijedlog stranke, čiji je zahtjev za odobravanje pravne pomoći nadležni ured državne uprave odbio, pravnu pomoć iz razloga pravičnosti može odobriti sud nadležan za odlučivanje u predmetnom sporu.

Prijedlog se može podnijeti nadležnom sudu prilikom pokretanja sudskog postupka ili tijekom sudskog postupka. Predlagatelj je dužan prijedlogu priložiti rješenje ureda kojim je odbijen njegov zahtjev, odrediti koju vrstu pravne pomoći traži te određeno navesti i obrazložiti razloge zbog kojih traži odobravanje pravne pomoći iz razloga pravičnosti.

Dodatne informacije dostupne su na web stranici Ministarstva pravosuđa www.pravosudje.hr.

 
Besplatna pravna pomoć

Etički kodeks
 
Katalog informacija
 
Pregled ugovora Javne nabave
Plan nabave
 
Linkovi
 
 
+
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
Copyright 2010. UDU VPŽ